Artfulness i læring og undervisning

Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc., forsker ved Universe Research Lab/Universe Fonden og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet.

Artiklen har været publiceret på www.undervisere.dk

I denne artikel præsenteres et forskningsprojekt, som fokuserer på kreativitet og æstetiske læreprocesser i folkeskolen. Pro-jektets ambition er bl.a. at bidrage til ny viden om folkeskolens tilgang til kreativitet og til forskellige æstetiske og kunstneriske tiltag. Forskningen kan potentielt danne baggrund for at gen-tænke og kvalificere folkeskolens måde at tænke kreativitet i læring og undervisning.

Artfulness: En definition

Artfulness er et begreb, som ud fra æstetiske læreprocesser, betegner dét at tænke og handle som kunstnere. Fx kommer artfulness til udtryk, når man er kreativ, nytænkende og nyskabende. En artful tilgang til læring og undervisning kan også ses som et udtryk for en bestemt type kreativitet: den holistiske kreativitet, som forener logik og følelser, rationalitet og kropslighed.

Teoretisk set kan man opfatte artfulness som et krydsfelt mellem individets perspektiv og et samfundsperspektiv, hvor individets største oplevelse er en flow-lignende tilstand af kognitive udfordringer og positive emotioner. På samfundsplan kan man sige, at artfulness trækker på de specifikke kunstneriske elementer og funktioner: At være værdiskabende og –formidlende og samtidigt at anvende forskellige materialer, medier og strategier mhp. at udtrykke, kommunikere, provokere, skabe osv. Indenfor den sammen teoretiske tilgang kan man definere de sociale relationer både som den kulturelle ”lim”, som gør det muligt for artfulness at opstå, og som et potentielt udbytte af en artful proces. De sociale relationer er både grundlag for og konsekvens af en artful proces.

Artfulness er derfor ikke kun kunst eller kunstundervisning, men en kulturel tilgang til dannelse og livet.

På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget forskning om artfulness i skoleregi, men en del forskning anvender lignende begreber, såsom ”kunst i undervisning”, ”artful thinking”, ”artistry” (Bamford, Anne, The Wow Factor. Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education, New York, Waxmann, 2006; Tishman, Shari – Palmer, Patricia, Artful Thinking. Stronger Thinking and Learning through the Power of Art. Final Report Submitted to Traverse City Area Public Schools, Cambridge, Project Zero, November 2006; Eisner, Elliot, The Arts and the Creation of Mind, New Haver & London, Yale University Press, 2002).

Til forskel fra de andre bidrag, anvender artfulness projektet de følgende inklusions- / eksklusionskriterier.

Artfulness er ikke:

  • en metode, men et forskningsfelt som indbyder lærerne til samarbejde og fælles udforskning
  • en medicin, men en tilgang til at gøre læring hel, ved at reintegrere alle elementer af menneskelighed i undervisningen
  • en opskrift alle skal følge, men en af de mulige måder at integrere helhed i undervisningen
  • en læreruddannelse, men en mulighed for at gennemføre god praksis og reflektere over, hvad der virker, hvorfor det virker, og hvordan man kan gentage det i en konstant foranderlig verden.

Artfulness projektet

Dette projekt, ved titlen ”Artfulness i læring og undervisning”, er en del af forsker Tatiana Chemis Post.Doc. Det 2-årige forskningsforløb (01.01.09 - 31.12.11) er et partnerskab mellem Universe Research Lab/Universe Fonden og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole / Aarhus Universitet. Samtidigt er forskningsprojektet om artfulness en del af en bredere forsknings- og udviklingsindsats i Vejle Kommune: Projektet Mange Måde at Lære På (MMALP) (læs mere på mmalp.dk.

MMALP er et projekt som involverer alle de 35 folkeskoler i Kommunen og har som formål og har som indblik at undersøge vilkår, trivsel og faglighed ved elever, lærere, pædagoger og skoleledere. MMALP er ”en af de hidtil største, danske skoleundersøgelser af sin art”.

Projektet om artfulness undersøger hvorvidt og hvordan kreativiteten og æstetiske læreprocesser befordres og implementeres i folkeskolen i praksis. Udgangspunktet er konkrete udviklingsprojekter, som er målrettet at implementere kunstens største udbytte, nemlig: koblingen mellem et højt niveau af kognitiv udfordring og positive emotioner. Med andre ord er fokus på, hvordan kunst, kunstbaserede undervisningsforløb eller æstetiske læreprocesser kommer til udtryk på forskellige måder, og hvilken betydning disse didaktiske og pædagogiske former kan have for bl.a. elevers trivsel, sociale relationer og læring.

Formålet med projektet er at skabe dybere videnskabelig indsigt i kunst i undervisning, set i forhold til forskellige typer af udviklingsprojekter, som anvender forskellige kunstarter eller kunst-inspirerede tilgange som undervisningsredskaber. Projektets ambition på længere sigt er at bidrage til en skolekultur som påskønner, plejer og opfostrer de kunstneriske og æstetiske læreprocesser, mhp. at dyrke helheden i læringsmiljøer. Derfor kan dette projekt både være af interesse for undervisningssektoren (de optimale læringsmiljøer), for kunstneres verden (kunstens didaktiske funktion) og for samfundet som helhed (det hele menneske).

Metode

Metoden anvendt i forskningsprojektet baserer sig på etnografiske interviews og observation, med en bevidst aktiv involvering af praktikere ved fx fokusgruppeinterviews. Ved at følge seks skolers kunstbaserede projekter og skolekultur, har projektet en ambition om at svare på de følgende forskningsspørgsmål:

  • Findes der eksempler på kunstbaserede uddannelsesprogrammer i de danske skoler?
  • Hvad er deres vigtigste kendetegn?
  • Hvad er styrker og behov på dette område?
  • Kan artfulness bidrage til at skabe en kultur for dyb tænkning og engagerende læring i de danske skoler?
  • Hvilke fremtidige prototyper på en optimal kreativ skole, kan de danske lærere forestille sig?

Feltarbejdet på de seks skoler er i fuld gang, og selvom delresultaterne herfra ikke skal ses som endelige, tyder meget på, at artfulness tilsyneladende bidrager til en mere kreativ, eksperimenterende, fællesskabsbaseret, engageret og meningsfuld tilgang og holdning til læring og dannelse.

Mere om artfulness Læs artikel på blivklog.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg