Det føles godt at gøre noget godt for andre

Universe Fondens forskningsenhed, Universe Research Lab på Alsion i Sønderborg , har netop igangsat et nyt forskningsprojekt med arbejdstitlen ’Altruisme i skolen’. Projektet fokuserer på elevers sociale relationer og sociale ansvarlighed samt på effekten af pædagogiske organiseringsformer i folkeskolen.

Christina Lüthi, forsker i Universe Fondens forskningsenhed, Universe Research Lab.
Artiklen har været bragt i tidsskriftet PLUK, marts 2010.

Projektets ambition er at bidrage med ny viden om gode læringsmiljøer, der kan være med til at styrke fremtidens skoler. Med sit potentiale for at fremhæve styrker og behov i undervisningssektoren kan projektet i princippet få stor værdi for den enkelte elevs læring og trivsel, såvel som for den danske samfundsudvikling.

Altruisme er et fænomen, som ud fra psykologiske perspektiver typisk henviser til menneskers motivation for at handle til fordel for andre. Fænomenet altruisme refererer ofte til begrebsparret egoisme-altruisme, hvor altruisme kan karakteriseres som menneskers motivation for at handle uegennyttigt og uselvisk. En sådan radikal forståelse må siges at udelukke mere nuancerede former for altruisme, såsom fx at give, dele, hjælpe og samarbejde med andre.

Det føles godt at gøre noget for andre
I en skolekontekst kan altruisme komme til udtryk som elevers hjælp til hinanden i forskellige sammenhænge (fx i forbindelse med mobning eller i en opgaveløsning). Der er således fordele ved at arbejde ud fra en bredere definitorisk ramme, som læner sig op af forståelsen af, at egoisme og altruisme kan operere side om side. Og en del forskning peger på, at det føles godt at gøre noget godt for andre. Det kan i sig selv være et (egoistisk) motiv for at hjælpe andre. Blandt andet oplever mennesker, der er altruistisk orienterede, tilsyneladende en høj grad af trivsel, mere meningsfuldhed og en større kreativitet.

I skolen vil det med andre ord sige, at selvom de altruistisk-orienterede elever også har et mindre egoistisk motiv for at hjælpe skolekammeraterne, kan elevernes altruistiske orientering blandt andet være et udtryk for social ansvarlighed. Det vil sige, at eleverne – i deres orientering mod andre – løfter deres sociale ansvar i og for fællesskabet. Og med antagelsen om at fællesskabet i mange sammenhænge er med til at understøtte den enkelte elevs trivsel og læring, er netop elevernes øje for fællesskabet formodentlig af stor betydning for elevernes læringsmiljøer.

Altruismeprojektet
Altruismeprojektet er afgrænset til at fokusere på indskolingen i folkeskolen. Og det er relevant i forhold til den aktuelle debat om, hvilke indskolingsmodeller der vil være centrale i fremtidens skoler. For at bidrage til debatten på et mere informeret niveau er forskningsprojektet et komparativt studie af altruisme.

Projektet undersøger konkret, hvorvidt og hvordan elever er motiverede for at hjælpe hinanden på årgangsopdelte indskolingsforløb og på aldersintegrerede indskolingsforløb, evt. med rullende skolestart - og med hvilke positive effekter for elevers læringsmiljøer. Med årgangsopdelt indskoling menes her den mere traditionelle indskolingsform med klasseopdelt undervisning.

Skolestartsmodel på prøve
Den aldersintegrerede indskolingsform er derimod en nyere skolestartsmodel, som er ’på prøve’. Den har typisk mere blandet undervisning på tværs af elevårgange. Fokus i projektet er med andre ord at undersøge, hvorvidt og hvordan altruisme kommer til udtryk i skolers forskellige måder at organisere indskoling på, og hvilken betydning disse organiseringsformer tilsyneladende har for elevers trivsel og læring.

Som mange af Universe Fondens og Universe Research Labs andre projekter, virkeliggøres altruismeprojektet i tæt samarbejde med praksis. Forskningsprojektet er et delprojekt af et af de hidtil største, danske skoleundersøgelser af sin art kaldet Mange Måder At Lære På (MMALP), som gennemføres i et samarbejde mellem en større, dansk kommune og Universe Research Lab.

Altruisme-projektet er på mange måder udsprunget af resultaterne af den første, store MMALP-undersøgelse (ud af i alt tre). Resultaterne peger på, at det vil være fordelagtigt at forbedre forhold som elevers trivsel, læring, sociale ansvarlighed og lyst til at hjælpe hinanden. Det vil med andre ord sige, at altruisme-projektet sigter mod at opnå en dybere videnskabelig indsigt i pædagogiske og sociale forhold, som kan have betydning for elevers sociale ansvarlighed, trivsel og læring.

Feltarbejde, spørgeskemaer og interviews
Forskningsprojektet om altruisme har sit empiriske udgangspunkt i feltarbejde, spørgeskemaer og fokusgruppeinterview på fire danske folkeskoler, der ligger i samme kommune. Projektet sigter i særlig grad på at få de mennesker i tale, som det hele typisk handler om i folkeskolen, nemlig eleverne. Og vi forventer, at cirka 600 elever i alt fra børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse kommer til at deltage.

Happy children.jpg

Hvordan kommer altruisme til udtryk i skolers forskellige måder at organisere indskoling på, og hvilken betydning har disse former for organisering for elevers trivsel og læring?

Potentialer for praksis
Altruismeprojektet har som ambition at indsamle, generere og formidle viden om, hvordan skoler i endnu højere grad kan kvalificere og styrke elevers skolestart. Fokus er på at opnå mere indsigt i betydningen af forskellige indskolingsmodeller, for blandt andet elevers sociale relationer, trivsel og læring.

Projektet tilstræber et stærkt samspil mellem forskningscentret og praksisfeltet. Således kan de involverede skoler anvende den viden, projektet frembringer, til at kvalificere og dermed styrke deres tiltag på skolen. Det kan ske umiddelbart i forlængelse af forskningsprojektets afslutning. Det betyder, at forskningen kan blive direkte brugbar i skolernes videre udviklingsarbejde vedrørende indskolingsmodeller.

Flere positive indskolingsforløb
Som en positiv sideeffekt kan de involverede skoler gennem deres deltagelse og qua formidlingen af projektet helt ud til yderste led i praksis, hjælpe andre skoler med at skabe flere positive indskolingsforløb i fremtiden. Og i princippet kan de indsigter, som projektet genereres, anvendes til at tænke kreativt og innovativt i forhold til folkeskolens andre elevgrupper. Projektet kan også give inspiration i forhold til andre institutioner og organisationer, der bærer ønsket om at gentænke praksissystemer. Det kan være i forhold til læring, sociale normer og organiseringsformer.

Altruismeprojektet har således mulighed for at frembringe og formidle ny viden, som man kan anvende lokalt, nationalt og evt. internationalt til at effektivisere systemer for undervisning og uddannelse i fremtiden.

Foto
Christina Lüthi er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, med speciale i socialpsykologi. Hun arbejder som forsker i Universe Fondens forskningsenhed, Universe Research Lab, hvor hendes forskningsområder er læring, undervisning og sociale relationer med fokus på grundskolen og i relation til uddannelsessektoren.

Christina Lüthi 4.jpg
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg